Stadsplan för centrala Meaux

Brie-ostens hemstad är också platsen för en magnifik katedral med romanska och efter tillbyggnader typiskt gotiska attribut. Det här förslaget till bostadsbebyggelse strax öster om centrum i Meaux gjordes med referenser just till den medeltida stadskärnan uppblandat med stadsbyggnadstänkande från tex Le Corbusiers teorier om ljus, luft och grönska.

Stadsmönstret i Meaux är utanför den direkta stadskärnan runt katedralen upplöst och utan urbana kvalitéer – särskilt i området för denna översyn. Önskemålet var därför att studera ”le gabarit de la rue” – stadsrummet och introducera en mer urban prägel. Dessutom var en viktig uppgift att tydliggöra kommunikationer och transportrörelser inför infrastrukturella satsningar. I projektet ingick därför en stadsbyggnadsanalys som tog avstamp i exploateringsområdets läge i tätorten.

Huskroppens sektion gestaltar statikförhållanden. Lutningen har sin motpol i en kontrefor som balanserar kraftspelet

Husvolymerna sträcker sig längs tre stycken nyanlagda stadsgator och bildar tydliggjorda gaturum. Husen är uppdelade med små mellanrum för ett lätt uttryck med möjlighet till dagsljusglimtar. De är upplyfta på pelare som har drag av gotiska kontreforer. Under husen i markplanet finns p-platser. Genom loftgångsupplägget så blir samtliga lägenheter tillgängliga med en enda hiss.

Loftgångar besparar antalet hissar till en enda för alla fyra husen

Husens gavlar mot avenyn avslutas med en envånings butiksdel i gatuplan och med höga glasrum där varje våning har sin tvättstuga, torkrum och samvaro.

Till förslaget hör också ett koloniområde alldeles intill, en låg- och mellanstadieskola och en mindre park. Projektet är en tävling arrangerad av Europan.

  • Menu