Arkitektursyn


Arkitektur är brukskonst. För att byggd miljö ska fungera över tid krävs beredskap för ändringar och tillägg. Vår målsättning är att skapa miljöer med stark karaktär i syfte att tåla tillskott/ tillägg, omarbetning och användning.

Vi betraktar byggd miljö som en samhällsaktör. Det som sker utanför och runt våra projekt är lika viktigt som det som äger rum inuti. Små som stora projekt agerar i det offentliga rummet och i det offentliga samtalet.

Vi arbetar med ambitionen att förespråka fast inredning och fast ljussättning.

Fasta strukturer har ledförmåga och tar brukaren i handen och guidar. Form och funktion på det sättet förhöjer upplevelsen och ger ökad trivsamhet.

Vi vill medverka till hus och miljöer med hög grad av detaljering och detaljrikedom. Vi förespråkar inte avskalade ytor under epitet som tex minimalism. Detaljering är inte dyrt – oftast bara en fråga om att tänka efter före.

Vi har som målsättning att miljöer som vi utvecklar engagerar och att de lockar fram ett observerande beteende. Man ska få lust att granska våra projekt.

Arkitektur är kommunikation och byggnaders symbolspråk en viktig planeringsfaktor. Vi känner stor tilltro till sådana och andra så kallade mjuka värden

Prioritera inslag som går att mäta, är ofta efterfrågat.
Vi föreslår istället att man prioriterar projektvärden som inte nödvändigtvis kan mätas

Architecture is applied art. For built environment to function over time requires readiness for changes and additions. Our objective is to create environments with strong character in order to withstand additions, recast and common use

We consider the built environment as a social actor. What is happening outside and around our projects is as important as what takes place inside. Small and large projects are acting in the public sphere and in the public discourse

We are working with the ambition to promote permanent features and fixed lighting. Fixed structures has got ability to lead the user and to guide. This enhances the experience and increase cosiness

We want to contribute to houses and environments with high degree of detailing and detail richness. We do not advocate stripped surfaces during epitet as minimalism. Detailing is not necessarily expensive – most often only a matter of good planning

We got as objective that environments that we develop engage and that they tempt forward an observing behaviour. Our projects shall arouse curiosity and desire to examine

Architecture is communication and building symbols an important planning factor. We have great confidence in these and other so-called soft skills.

Prioritize elements that can be measured, is often requested. We suggest instead to prioritize soft values – qualities which are not necessarily to be measured