Vägen till yrket


Jag är arkitekt med husbyggnad och inredning som huvudsakliga fält. Jag tog examen på KTH 1990-arkitektlinjen efter 4 års studier och examensprojekt med handledare arkitekt Torsten Westman som också var min mentor det fjärde året på utbildningen.

Arkitektutbildningen startade jag upp efter några år i arbetslivet med olika uppgifter som har betytt mycket såväl för förståelsen för de olika momenten i utbildningen liksom senare för uppdragen som arkitekt. Särskilt kan nämnas mer än 5år som högstadielärare på NO-sidan, flerårigt extraarbete i hemtjänsten och jobb med designprofil och produktutveckling på en träindustri.

Jag är också allmänt teknikintresserad och gymnasieingenjör i botten. Det har varit och är alltjämt en stor tillgång i det vardagsteknikintensiva liv vi lever som i mångt som mycket samspelar med arkitektur och byggd miljö. Hus och inredningar präglas av teknologi och tekniska system. Fält där jag känner mig bekväm och kan relatera till på ett avspänt sätt.

Undervisningen på KTH blev för min del en ögonöppnare och frågor som gestaltning och kulturbärande element i den byggda miljön klarnade och väckte intresse. Det framstod under de första åren att användare av arkitektur inte är maskiner, vilket jag inte direkt hade ansett innan heller men ändå litegrann lättvindigt ibland kunde förenkla arkitektur till. Formgivning handlar inte i första hand om fysiska ting. Människans komplexitet och behov av symboler är en del som jag försökt utveckla och bättre förstå med yrket för ögonen. Att i grunden förstå och applicera gestaltningsfaktorer, perception och kognitiva delar i användarens verktygslåda är en målsättning med all formgivning.

KTH initierade under slutet av mina år ett program för att föra in humanistiska ämnesområden i teknologins discipliner vilket via en franskaspråkkurs och kursledare Mr Aichagui ledde mig till Paris och en praktikplats på arkitektkontor. Det blev ännu en ögonöppnare med nya synsätt på yrket och på samhällsbyggnad. Arbetsmetoderna var annorlunda, för att inte tala om arkitektens roll i samhället och synen på arkitektens arbetsuppgifter.