Tankar om stadsbegreppet Södertälje


I diskussionen om och i det pågående arbetet med Södertälje stadskärneförnyelse behövs en uppdatering av stadsbegreppet. Det är en slutsats man måste dra när stadsförnyelsearbetet betraktas utifrån Södertäljes stadskärnas betydelse och tyngd i förhållande till ytterområden och förorter.

Man kan fråga sig vad vi menar med stad och vad det i sin tur har för betydelse när vi vill betrakta Södertälje som en riktig stad?

Foto Peter Sirkén

Om det ligger något i det förekommande mantrat att Södertälje som aktör i storstockholmsregionen behöver förstärkas som egen stad så kan man inte bortse från att stadsbyggnadsbeslut har stor del i en sådan själv- och omvärldsbild. Det är därför väsentligt att vara överens om innebörden av stadsbegreppet och hur nya satsningar ska vara för att vidmakthålla och kanske också förstärka det vi vill mena är Södertäljes profil som stad. Alltså vilken inriktning stadsbyggandet i Södertälje ska ha nu och i framtiden. Idag är detta inte tydligt och man kan fråga sig vilket av Södertäljes olika stadsbyggnadsansikten som tillsammans med andra stadsidentitetsfaktorer ska bära upp Södertäljes identitet som egen stad?

Södertälje har genom årens stadsplaneprojekt, miljonprogramssatsningar, förändringar och tillägg i stadskärnan mer och mer blivit en i allt väsentligt upplöst stadsbildning som på många sätt domineras av förortens ansikte. Man skulle kunna påstå att proportionerna stadskärna – satellitområden i vår kommun har en slagsida mot typisk förortsbebyggelse och en stadskärna som i jämförelse väger ganska lätt för en kommun av vår storlek. Vägvalet någon gång på 60-talet att inte i årsringar expandera stadskärnan har fått som konsekvens att de ytterområden av förortskaraktär som finns idag är en betydande del av Södertäljes stadsstruktur och måste uppfattas som en tungt vägande del av Södertäljes stadsbyggnadsidentitet.

Vid en betraktelse av senaste satsningarna i stadskärnan så blir den här frågan extra intressant. Till och med den relativt sett lilla stadskärnan i Södertälje är ganska nyligen berikad med ett flertal stora tillägg av förortstyp som egentligen inte bidrar till ett spontant stadsIiv utan är inrättat i stort sett enbart för de som bor där. I centrumnära lägen finns Tältet och snart aktuella utbyggnaden runt Tobaksmonopolet. Exempel på stadsplanering som har mer gemensamt med förortsbebyggelse än med det som man antagligen i allmänhet kanske tänker på som stad. Förvisso med andra socioekonomiska förtecken än i våra ytterområden men som stadsbyggnadsprincip tydligt besläktat med dem. Från stadsbyggnadssynpunkt är, av det här skälet, farhågor här i kommunen om att Södertälje skulle kunna uppfattas som en förort inte alls grundlösa.

Stadskärneförnyelseprojektet med många goda intentioner i botten lever och utvecklas som ett resultat av ett ambitiöst programarbete där många södertäljebor varit delaktiga via olika arbetsgrupper. Engagemanget och intresset för Södertäljes utveckling är stort. På regional nivå finns en förväntan på att Södertälje ska utvecklas till en av Storstockholms 8-10 tyngdpunkter. Till det här kan läggas pågående upprustningar, investeringar och satsningar i ytterstadsdelar som Hovsjö och Ronna. För stadskärneförnyelsearbetets vidkommande finns formuleringar om försök att återupprätta stadskärnans karaktär och infrastruktur med tankar om gaturum och livgivande aktiviteter.

Tillsammans många olika halmstrån som vart och ett har påverkan på hur Södertälje uppfattas av omvärlden och för all del också av södertäljeborna själva. Stadsbyggnadsfrågor alltså intar en ansvarsfull roll i arbetet med att positionera Södertälje som egen stad och vi ser därför fram emot en uppfriskande diskussion om stadsbegreppet.

Man kan resa frågan hur södertäljebor betraktar idealtillståndet Södertälje – en egen stad? Vilket stadsbegrepp är egentligen signifikativt för Södertälje och det som södertäljebor vill se utvecklas? Vad tänker vi Södertäljebor på när Södertälje nämns i termer av stad eller inte stad? Är vår position som stad eller inte stad överhuvudtaget kopplad till stadsbyggnadsfrågor?

Artikel publicerad i Länstidningen Södertälje 18 januari

Länk till LT:  http://lt.se/asikter/debatt/1.1070877-sodertalje-en-egen-stad-