All posts by peter


Uppväxt i arkitekturhistoria


När jag var fyra år gammal så flyttade jag och min familj till Fribovägen i Södertälje, till den del som är en radhusby och kallas Ringtäppan efter kvartersnamnet. En bostadsmiljö som är intressant från arkitekturhistoriasynpunkt Byggmästare Erik Sigfrid Persson lät i början av 40-talet rita och bygga några områden runt […]

Läromiljöer


Efter många år med gestaltningsarbete i självinstruerande och interaktiva läromiljöer och dessutom innan dess flertalet år som lärare i grundskolans högstadium så medverkar jag gärna till visioner och nya synsätt för miljöer för lärande. Som anställd arkitekt och verksamhetsutvecklare på sveriges största science-center får man perspektiv på vad lärande kan […]

Vägen till yrket


Jag är arkitekt med husbyggnad och inredning som huvudsakliga fält. Jag tog examen på KTH 1990-arkitektlinjen efter 4 års studier och examensprojekt med handledare arkitekt Torsten Westman som också var min mentor det fjärde året på utbildningen. Arkitektutbildningen startade jag upp efter några år i arbetslivet med olika uppgifter som […]

Studio d´art et des sculptures


Envisagé comme un studio d’art et de la coulée du béton pour une utilisation avec de grandes sculptures. La maison est divisée en deux bâtiments et la zone de travail est isolé de bureau et des éspaces de rechange avec une toiture en traversant à l’air libre Le design se […]

Morris Bookstore


When the Antiquarian Morris decided to move their bookstore to a very own house TelgeMobile Arkitektur was chosen to lead the project. It ended up with a house of about 60 square meters divided into a large dominant gallery, a restroom and a little storage. Bokhuset, as our client calls […]

Workshop and atelier


A building in culture protected natural environment planned as an art studio and concrete casting workshop for use with large sculptures.   The house is divided in two buildings and the work area is isolated from office and change of clothes-store with a roofing crossing in the open air The […]

Maison individuelle


Une maison situé sur une pente vers le nord. D’un crédit moderniste parmi les autres villas dans un environnement de la conception différente et des matériaux extérieurs. La région est assez typique pour les zones résidentielles émergent progressivement depuis 1910/20-tal. Le terrian est une subdivision. La maison se compose de […]

Private house


This family house is located on a slope to the north. A modernist appropriation intermingled with the other villas in an environment with different design and exterior materials. The area is fairly typical for residential areas gradually emerging since 1910/20-tal. The plot is a subdivision. The house is composed of […]

Klas Fresk about the relation between design and message


”- As an educator and scientist, I was early convinced that design is relevant to how the message is understood. And that content and form are inextricably linked with each other. You can not create a content without a form and vice versa.”   It was at the Södertälje Konsthall […]

Residential HLM building in Paris


At a short but intensive employment in Paris at the office Daviel Architecture I designed this housing building in the center of Paris with a postmodernistic touch Apartment plans are common types of proliferation from studios to 4 pieces and with normal standards. Ground floor housing retail space and a […]

Exhibition gallery on mechanical principles


A presentation of a removed exhibition on mechanical principles at Tom Tits Experiment A call of machinery and mechanical principles in an exhibition form. Machines have a special position in a science-center and is often presented as an answer to the questions that humanity faces in science and technology field […]

About Scenography at Tom Tits Experiment


After more than 15 years of design issues at Tom Tits Experiment Sirkén is broadly experienced in exhibition projects and of design as communication. Tom Tits Experiment is an educational activity in which design is an important tool. The exhibition is self-explanatory – galleries and exhibition design are guiding handling […]

Competences generales


J´ai obtenu mon diplôme de l’Institut Royal de technologie de Stockholm en 1989, plus spécifiquement en urbanisme, sous la direction du professeur Hans Fog et de l’architecte Thorsten Westman, architecte de la ville de Stockholm qui a supervisé la transformation du centre de Stockholm des années’60. Après l’obtention du diplôme […]

Miljonprogramsbostäder blev science-center


Science-center är bra som symbol för utveckling och uttryck för vilja att förändra. På det temat fanns en formulering i en av de texter som var ledstjärnor i det här projektet: ”-Man kan redan i utgångsläget genomskåda fördelar med etappvis utbyggnad och en strategi i det anvisade huset kan vara […]

Klas Fresk om samspelet mellan form och innehåll


”- Som pedagog och naturvetare var jag tidigt på det klara med formens betydelse för hur budskapet uppfattades. Och att innehåll och form är oupplösligt förenade med varandra. Det går inte att skapa ett innehåll utan en form och vice versa.”

Värdegrund


Vi agerar i en samhällskontext och känner ansvar i ekonomiska, sociala och kommersiella avseenden Vi deltar i samhällsdebatten där vi står för religiöst, politiskt och kommersiellt oberoende Vi förstår att vi kan ha påverkan på större samhällsförlopp och försöker hålla ett aktivt och uppdaterat synsätt för miljöbegreppet såväl socialt, estetiskt, […]

Arkitektursyn


Arkitektur är brukskonst. För att byggd miljö ska fungera över tid krävs beredskap för ändringar och tillägg. Vår målsättning är att skapa miljöer med stark karaktär i syfte att tåla tillskott/ tillägg, omarbetning och användning. Vi betraktar byggd miljö som en samhällsaktör. Det som sker utanför och runt våra projekt […]